Les délégués académiques aux relations européennes et internationales (DAREIC)
 
L'ouverture internationale des établissements scolaires est un axe important de la politique de formation du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche .
Cette activité a été confortée par la création des délégués académiques aux relations internationales et à la coopération (Daric), puis des délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC), qui assurent la coordination des activités académiques dans ce domaine.
 
Ils peuvent vous aider pour des échanges de classes, des activités internationales dans les établissements techniques et professionnels, de perfectionnement linguistique d'enseignants, de soutien pédagogique à des établissements étrangers et d' appariements d'établissements.
 
Pour contacter une délégation académique : http://www.education.gouv.fr/pid33884/les-delegues-academiques-aux-relations-europeennes-et-internationales-dareic.html

Wersja po polsku:

Akademickie delegatury ds. stosunków europejskich i międzynarodowych (DAREIC)
 
Otwarcie francuskich placówek oświatowych na współpracę międzynarodową jest ważną częścią polityki francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań.
By jak najlepiej realizować tę politykę w akademiach utworzono stanowisko delegata ds. stosunków międzynarodowych i współpracy (DARIC) a następnie delegata ds. stosunków europejskich i międzynarodowych oraz współpracy (DAREIC). Delegaci odpowiadają za koordynację działań akademii w powierzonym sobie zakresie.
 
Delegatury mogą Państwu pomóc w zakresie wymiany międzyszkolnej, zajęć międzynarodowych w szkołach o profilu technicznym i zawodowym, doskonalenia językowego nauczycieli, pomocy dydaktycznej dla szkół zagranicznych i umów o współpracy między placówkami szkolnymi.
 
Kontakt z delegaturami można nawiązać za pomocą strony http://www.education.gouv.fr/pid33884/les-delegues-academiques-aux-relations-europeennes-et-internationales-dareic.html
 

Institut français de Pologne

VARSOVIE
ul. Widok 12
00-023 Warszawa
22 505 98 00
+ Nous écrire

CRACOVIE
ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
12 424 53 50
+ Nous écrire

Partenaires:

Liens utiles