Dla kogo?

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.


Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 • Posiadać obywatelstwo polskie.
 • Dobrze znać język francuski (i/lub angielski, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku).
 • Posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji.
 • Złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Czas trwania

Stypendium pokrywa koszt trzech pobytów we Francji w ciągu trzech lat, od jednego do maksymalnie pięciu miesięcy w każdym roku akademickim. Maksymalny czas trwania stypendium to 15 miesięcy, ale istnieje możliwość otrzymania stypendium na okres krótszy. Stypendium przyznawane jest na pobyt we Francji realizowany w okresie od 1 października do końca lutego następnego roku:

 • 1wszy pobyt: od 01/10/2018 do 28/02/2019
 • 2gi pobyt: od 01/10/2019 do 28/02/2020
 • 3ci pobyt: od 01/10/2020 do 28/02/2021

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje ok. 1060 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Inne świadczenia:

 • Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, wypłacane na początku pobytu na stypendium ;
 • Stypendium pokrywa koszty wpisowego (do kwoty 5 000 € rocznie) ;
 • Stypendium pokrywa koszty podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia (mutuelle santé complémentaire) ;
 • Stypendium zapewnia pierwszeństwo rezerwacji miejsca w akademiku lub w ramach innej formy zakwaterowania (patrz FAQ).
Uwaga: Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją, a finansuje jedynie przejazd z lotniska we Francji do miasta, w którym stypendysta podejmuje studia. Stypendium BGF nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +.
 

Wybierz między "cotutelle" albo "codirection" ?

W poniższej tabeli podsumowano główne różnice między "cotutelle" albo "codirection":
 
  Doktorat « cotutelle » Doktorat « codirection »
Czy wymagana jest umowa ? tak (wzór dostępny poniżej) Skontaktuj się ze 'école doctorale' uniwersytetu we Francji
Miejsce i język obrony uzgodnione w umowie w Polsce i w języku polskim
Ilu promotorów ?  jeden w Polsce i jeden we Francji jeden w Polsce i jeden we Francji
Jakie dyplomy otrzymujemy ?   dwa dyplomy : polski i francuski jeden dyplom – polski
Data rozpoczęcia najpóźniej z początkiem drugiego roku doktoratu do ustalenia z promotorem we Francji
 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne dla osób ubiegających się o Stypendium Rządu Francuskiego 2018-2019:

wypełnić Formularz Doktorat 2018 w języku francuskim lub Form PhD 2018 w języku angielskim.

Aby nie marnować papieru i ułatwić przetwarzanie pliku, proszę pobrać i wypełnić formularz na komputerze z pomocą programu Adobe Reader, drukować plik PDF z PDF Creator i podpisać elektronicznie w najnowszej wersji programu Adobe Reader.

Mowa cotutelle

Umowa (convention de thèse en cotutelle) między uczelniami francuską i polską jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o stypendium. Umowa ta określa zobowiązania stron do realizacji doktoratu typu “cotutelle” i określa m.in. warunki przyznania stopnia naukowego doktora zarówno przez stronę francuską jak polską. Umowa powinna być podpisana przez rektorów polskiej i francuskiej uczelni, obu promotorów oraz przez studenta starającego się o stypendium. Konkretne terminy studiów we Francji muszą być zawarte w formularzu, a promotorzy muszą zaakceptować wszystkie uzgodnienia zawarte w umowie.


Składanie dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem uczelni macierzystej najpóźniej do 7 marca 2018 roku (23h59), na adres :

 

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana jest przez zespół ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2: Rozmowy kwalifikacyjne

W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 • Podczas rozmowy jury oceni zdolność kandydata do obrony projektu studiów oraz zasadność projektu zawodowego.
 • Rozmowy przeprowadzane będą w języku, w którym odbywać się będą studia/staż (francuskim lub angielskim).
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie marca i kwietnia (zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy poinformowani zostaną w marcu).

Etap 3: Ostateczne wyniki selekcji kandydatów

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach do kilku tygodni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji i rozpoczęciem studiów) skontaktuje siedziba agencja Campus France z Paryża przekazując drogą mailową dokumenty i informacje niezbędne do wyjazdu i realizacji stypendium, w tym CampusPass’.

Dodatkowe pytania? Zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ & Kontakt
 

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony