Program Copernic jest programem kształcenia w zakresie zarządzania i współczesnego świata, skierowanym do młodych absolwentów (ukończone studia magisterskie) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności do inżynierów, ekonomistów i prawników. 

Prezentacja programu udostępniona jest na stronie Collège des Ingénieurs

Dla kogo?

Program Copernic oferujący studia w zakresie zarządzania, skierowany jest do osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa.

Kandydat musi spełniać następująca warunki

 • znać język francuski
 • mieć mniej niż 30 lat
 • posiadać kilkuletni staż pracy
 • w przeszłości nie być stypendystą rządu francuskiego

Czas trwania

Pobyt jest podzielony na dwie części: 6 miesięcy studiów i 6 miesięcy stażu w przedsiębiorstwie począwszy od 1 paździenika bieżącego roku do 30 września następnego roku.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje stypendium rządu francuskiego w wysokości 767 euro miesięcznie przez 12 miesięcy pobytu we Francji i posiada ten sam status co laureaci programu stypendialnego Master 2.

Inne świadczenia

 • do stypendium przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium
 • stypendium pokrywa koszty wpisowego w uczelni partnerskiej
 • stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach mają możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (patrz FAQ)
 • stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego i umożliwia wykupienie dodatkowego ubezpieczenia
 • stypendium pokrywa koszta związane z przejazdem z lotniska we Francji do Paryża

Wymagane dokumenty

Podanie musi zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy: DOSSIER-DE-CANDIDATURE-2017-18
 • wykaz ocen z ostatnich 2 lat studiów wraz z tłumaczeniem poświadczonym (na język francuski lub angielski)
 • 2 listy polecające (po francusku lub po angielsku) od profesora lub pracodawcy
 • życiorys (CV) w języku francuskim

Komplet dokumentacji w dwóch oryginalnych egzemplarzach musi być wysłany najpóźniej do 05 marca 2017 na adres:

Antonin Borgnon
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

i

M. Mahrer
Administrateur général du Programme Copernic
215 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris


Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 05/03/2017, pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.

Selekcja kandydatów

Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Po wstępnej selekcji dokonanej na podstawie złożonych podań, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na egzamin z języka francuskiego oraz na rozmowę kwalifikacyjną w języku francuskim.

Etap 2: Test językowy i rozmowy kwalifikacyjne

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele programu COPERNIC, Ambasady Francji oraz co najmniej jednego z przedsiębiorstw biorących udział w programie. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w języku francuskim i zorganizowane zostaną w Ambasadzie Francji w Polsce.

Etap 3: Ogłoszenie wyników

O wynikach laureaci zostaną powiadomieni w pierwszej połowie lipca 2017 roku. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji) skontaktuje się agencja Campus France Paris przekazując drogą mailową niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Dodatkowe pytania ?

Informacje o programie COPERNIC copernic@cdi.fr (korespondencję prosimy kierować po francusku lub angielsku).

Pytania dotyczące aplikacji i programów stypendialnych: zapraszamy do zapoznania się z rubryką Najważniejsze pytania FAQ&Kontakt (korespondencję prosimy kierować po francusku lub angielsku)

Dołącz do nas

Campus France Polska

Przydatne strony