Mglisty Billy na scenie teatru cieni

06 września
2014
07 września
2014
KrakówMówią na nie­go Mglisty Bil­ly. Lu­bi sa­mot­ność, noc, deszcz i melan­cholię. Uwiel­bia ro­bić drańs­twa swojej młod­szej sio­strze Ja­ne i to­pić mrów­ki w cze­ko­ladowej ślinie. Nie jest nie­do­bry, „po pro­stu ma charak­ter”. I ma pe­wien dar - dar ciem­nowidze­nia. Kie­dyś miał też ko­ta Tarza­na, był jego naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Pew­nego dnia zna­lazł go zesz­tyw­nia­łego w ogro­dzie.

Co się dzie­je z ko­cią du­szą po śmier­ci? A prze­de wszyst­kim - co to jest śmierć? I czy wszy­scy mu­simy tam iść?


Spek­takl te­atru cie­ni (Teatr figur) dla wszyst­kich, którzy ma­ją al­bo mie­li kie­dyś dwana­ście lat, być mo­że stracili ko­ta, chomi­ka czy pa­pugę, ch­cie­liby prze­chytrzyć śmierć i za­mk­nąć ją w her­metycz­nym słoju.


Na pod­stawie ko­mik­su "Mglisty Bil­ly" au­to­ra Guil­lau­me'a Bian­co. która otrzymala nagrodę Angoulême: polski wybór w 2010r i zostala wydana w Wydawnictwie POST.


.

Premiera spektaklu była w Krakowie w czerwcu 2013r.


 


Od 12 lat

50 min
Bunkier Sztuki

Dzieci: 15 zł ; Dorośli: 18 zł


 

Wydarzenia w Twoim mieście


23
lutego

Przydatne strony