Rok Grotowskiego: "Ricercar" François Tanguy'ego we Wrocławiu

Wrocław
Z okazji Roku Grotowskiego, 4 i 5 kwietnia zespół Le Théâtre du Radeau zaprezentuje we Wrocławiu spektakl pt. Ricercar François Tanguy'ego. Przede wszystkim jednak polecamy Wam bardzo ciekawą recenzję autorstwa Jean-François Perriera na stronie www.théâtre-contemporain.net, dzięki której dowiecie się więcej o tym "teatrze sprzeciwu", który w centrum stawia literaturę, malarstwo i muzykę, tworząc z nich swój język dramatyczny.

Przeczytajcie uważnie, ale już teraz szykujcie się na podróż : 5 kwietnia o godz. 21.00 we wrocławskim Teatrze Polskim François Tanguy odbierze Europejską Nagrodę Nowe Rzeczywistości Teatralne.

Wydarzenia w Twoim mieście


20
września

Przydatne strony