Program Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu

Program Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach.
 
Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki lub kwoty ryczałtowej (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji. Wsparcie może obejmować również koszty udostępnienia plików ikonograficznych.
 
Kto może się zgłosić? wydawnictwo polskie
 
Ilość sesji w roku: 3 (luty, czerwiec, wrzesień)
 
Najbliższa sesja: luty 2023
Termin składania wniosku: czwartek 15 grudnia 2022
 
Ile tytułów może zgłosić wydawca w ramach jednej sesji? 1 tytuł
 
Uwaga!

 • Instytut Francuski w Paryżu już nie akceptuje wniosków dotyczących książek, dla których polskie wydawnictwo już wpłaciło zaliczkę lub kwotę ryczałtową oraz ewentualną kwotę za udostępnienie plików ikonograficznych. Państwo absolutnie muszą powiadomić francuskiego wydawcę, że zamierzają Państwo złożyć wniosek w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, aby zaczekał na zaliczkę wypłaconą przez Instytut Francuski w Paryżu (proces może trwać kilka miesięcy od ogłoszenia wyników).
 • Program nie dotyczy książek w domenie publicznej (chyba że umowa z francuskim wydawnictwem dotyczy wstępu, posłowia lub opracowania książki, wciąż objętych prawami autorskimi), podręczników szkolnych, książek technicznych i poradników.
 • Przewidziany termin wydania zaproponowanego tytułu nie może być wcześniejszy niż połowa maja 2023.
 • Biorąc pod uwagę, że Instytut Francuski w Paryżu ustalił limit 10 wniosków dla każdego kraju w każdej sesji, oraz że jego budżet jest ograniczony, Instytut Francuski w Polsce zastrzega sobie prawo do dokonania wstępnej selekcji, na podstawie:

- kolejności otrzymania kompletnych wniosków

- i/lub wyników poprzedniej sesji (to znaczy, że zastrzegamy sobie prawo, aby nie wysyłać do Paryża nowych wniosków wydawców, którzy otrzymali wsparcie w poprzedniej sesji)

- i/lub priorytetów na lata 2021-2025 wyznaczonych dla Programu Wsparcia Wydawniczego „Boy-Żeleński” (https://www.institutfrancais.pl/uploads/drive/Boy_Zelenski_2021/Program_Boy-Zelenski_2021_-_REGULAMIN.pdf)

Kto podejmuje decyzję odnośnie wsparcia? Instytut Francuski w Paryżu.
 
Kryteria wyboru:

 • jakość książki i jej znaczenie w myśli francuskiej
 • wkład książki w rozwój literatury i myśli francuskiej na świecie,
 • zobowiązania wydawcy do rozpowszechniania i promocji książki,
 • długotrwałe zaangażowanie wydawcy w popularyzację tłumaczeń i promowanie autorów francuskich z różnych dziedzin literatury, takich jak: literatura piękna, nauki społeczne, literatura dziecięca i młodzieżowa, komiksy, publikacje akademickie i naukowe, etc.

Przekazanie subwencji: przez Instytut Francuski w Paryżu (po podpisaniu umowy z wydawcą polskim) do wydawcy francuskiego.
 
Zobowiązania wydawcy polskiego:

 • zamieścić w książce formułę informującą o wsparciu Instytutu Francuskiego (tekst wskazany w umowie z Instytutem Francuskim) oraz logotyp Instytutu Francuskiego w Polsce na 4. stronie okładki,
 • w momencie opublikowania przekazać jeden egzemplarz książki do Instytutu Francuskiego w Paryżu, dwa egzemplarze do Instytutu Francuskiego w Warszawie oraz jeden egzemplarz do Instytutu Francuskiego w Krakowie.

Jak złożyć wniosek?

Złożenie wniosku składa się z dwóch etapów:

   1. Wypełnienia formularza: https://forms.gle/jmHFfT3wsH5cVwFY9

 

   1. Wysłania mailem na adres bureaudulivre@institutfrancais.pl następujących dokumentów:
     
   1. Kopii umowy podpisanej z wydawcą francuskim (umowa absolutnie musi być podpisana przez obie strony), w jednym pliku PDF,
     
   1. Prezentacji tłumacza (maksymalnie 500 znaków ze spacjami, w języku francuskim, w jednym pliku Word): studia, najważniejsze tytuły tłumaczone z francuskiego i opublikowane,
     
   1. Budżetu publikacji. Budżet ten powinien być wyrażony w euro i zrównoważony (koszty = przychody). W rubryce "Przychody" powinny znajdować się potwierdzone lub oczekiwane subwencje (w tym ta, która jest przedmiotem niniejszego wniosku i odpowiada wysokości zaliczki). Budżet musi być opatrzony datą, stemplem i podpisem przedstawiciela wydawnictwa, zeskanowany i wysłany w jednym pliku PDF.

 

Budżet do wypełnienia

Budżet przykładowy

 

Wszystkie te czynności muszą być wykonane do 15 grudnia 2022 r. włącznie. 


Podanie wyników: marzec 2023


Kontakt:
Frédéric Constant
Kierownik mediateki, Koordynator ds. książki
Instytut Francuski w Polsce
bureaudulivre@institutfrancais.pl