Sekcje

Składanie aplikacji i przebieg rekrutacji
Rola ambasady francji
Pytania dotyczące statusu stypendysty
BGF Master 2-gi rok (oraz BGF studia artystyczne)
BGF doktorat en cotutelle
Uznawanie dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe
Aby uzyskać więcej informacji
Kontakt  
 

Składanie aplikacji i przebieg rekrutacji

Czy przesłane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem?

Nie. Ambasada nie wymaga potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Dossier powinno zawierać zwykłe kopie dokumentów. Ponadto, Ambasada nie zwraca przesłanych dossier.

Nie jestem studentem ale występuje o stypendium Master 2-gi rok lub stypendium na podwójny doktorat (thèse en cotutelle). Czy rektor mojej byłej szkoły musi podpisać “Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę"?

W tym wypadku rubryka pozostaje pusta.

Co to jest list rekomendacyjny? Kto powinien go napisać?

List rekomendacyjny jest rodzajem pisma w którym osoba referująca np.: pracownik uczelni lub pracodawca rekomenduje osobę ubiegającą się o stypendium podkreślając wykształcenie oraz motywacje sprawiające, iż osoba aplikująca o stypendium zasługuje na otrzymanie pomocy finansowej.

W praktyce list rekomendacyjny powinien zawierać: datę, tożsamość referenta, pełnioną funkcję, zależność od osoby rekomendowanej, opis projektów realizowanych razem, opisane powody rekomendacji dane osoby, podpis referenta, pieczątka uczelni lub pracodawcy.

Czym jest list motywacyjny? Co powinien zawierać ?

W liście motywacyjnym kandydat aplikujący o stypendium powinien zawrzeć informacje i podać powody dla których stypendium winno być przyznane właśnie jemu. Jest swego rodzaju “oknem”, przez które oceniający będzie miał szansę dostrzec charakter kandydata, jego umiejętności oraz zaradność. Należy zadbać zatem o formę listu zwracając szczególną uwagę na ogólną prezentację, ortografię oraz sposób dowodzenia!

List powinien być zredagowany z uwzgędnieniem pewnych zasad. Wszelkich informacji oraz naniesienia poprawek w liście możecie Państwo szukać w najbliższym otoczeniu lub też wśród osób frankofońskich (kilka porad praktycznych i przykładów w języku francuskim).

Nie będę mógł(a) być w Warszawie w wyznaczonym terminie spotkania?

Obecność jest obowiązkowa. Nie stawienie się na rozmowę dyskwalifikuje kandydata.

Czy mogę na spotkanie przyjść np. z prezentacja (Powerpoint, etc?)

Jedynie rozmowy dot. stypendiów doktoranckich (kierunek nauki ścisłe i technologie) dopuszczają prezentacje na komputerze.

Jeżeli znajdę się na ¨liście oczekujących¨, czy mogę dowiedzieć się na której pozycji znajduje się?

Nie. W sytuacji kiedy zwalnia się miejsce, wybierany jest kandydat z dziedziny pokrewnej.

Jeżeli znajdę się na liście oczekującej, kiedy zostanę poinformowany o ewentualnej decyzji przyznania stypendium?

Zależy to od momentu zwolnienia się miejsca na liście. W każdym przypadku zostaniecie Państwo powiadomienie telefonicznie na wskazany w dossier numer kontaktowy.

Czy mogę zapoznać się z decyzją jury, dlaczego kandydatura nie została wybrana? 

Nie. Ambasada nie uzasadnia takiej decyzji, ani w przypadku preselekcji, ani po rozmowach kwalifikacyjnych.

Czy potrzebuję wizy lub karty pobytu, aby móc podjąć studia we Francji?

Nie. Od czasu wstąpienia Polski do UE, jedynym dokumentem niezbędnym jest dowód osobisty. Karty pobytu oraz wizy zostały zniesione.
 

Rola ambasady francji

Ambasada Francji w Polsce reprezentując rząd francuski, proponuje rożnego typu stypendia na wszystkich poziomach studiów. Organizuje corocznie proces aplikacji oraz przebieg rekrutacji dla kandydatów postulujących o stypendia rządu francuskiego. Następnie przekazuje dossier wybranych kandydatów Agencji Campus France Paris, zajmującej się zarządzaniem programami stypendialnych.

Od momentu przyznania stypendium, wszystkie czynności i sprawy związane ze stypendium (organizacja podróży z lotniska we Francji, zaproponowanie zakwaterowania w akademiku lub mieszkaniu studenckim, przelew stypendium na konto w banku, opłata czesnego na wybranej uczelni) znajdują się w gestii Campus France Paris.

Agencja Campus France posiada również swoje przedstawicielstwo w Polsce (w Warszawie oraz Krakowie w Instytucie Francuskim w Polsce) zajmując się udzielaniem ogólnych informacji na temat studiów we Francji oraz stypendiów rządu francuskiego. Agencja Campus France Polska nie zajmuje się jednak zarządzaniem stypendiami, co leży w gestii Campus France Paris.

Ambasada francuska:

  • nie doradza kandydatom w wyborze stypendium, ani w wyborze kierunku studiów czy projektu badawczego,
  • nie udziela również informacji na temat innych źródeł finansowania studiów we Francji.

Ambasada odpowie Państwu na wszystkie pytania dotyczące:

  • procedury składania wniosków i samych formularzy,
  • przywilejów, które dotyczą przyszłych stypendystów rządu francuskiego.

Ambasada może potwierdzić finansowanie pobytu (przyznanie stypendium po procesie rekrutacji kandydata) szkole do której aplikuje dany kandydat:

  • nie może jednak interweniować w procedurę wyboru kandydata w danej szkole,
  • nie jest również pośrednikiem pomiędzy stypendystą a wybraną uczelnią francuską.

Po przyznaniu stypendium rządu francuskiego, przyszły stypendysta może skorzystać z pomocy oferowanej (m.in.: w zakresie szukania zakwaterowania) udzielanej przez Agencję Campus France Paris.

Ambasada nie jest agencją nieruchomości i nie pośredniczy w znalezieniu zakwaterowania, Więcej informacji na temat pomocy socjalnej i zwrotu części kosztów zamieszkania odnaleźć można na stronie etudiant.gouv.fr.
 

Pytania dotyczące statusu stypendysty

Czy jest możliwe otrzymanie stypendium (pieniędzy) przed wyjazdem do Francji?

Nie. Wypłaty stypendium dokonywane są na konto francuskie, tak więc są do dyspozycji stypendysty dopiero po założeniu konta we Francji, począwszy od pierwszego miesiąca od daty rozpoczęcia stypendium. Podczas pierwszego miesiąca pobytu we Francji, stypendium wypłacane jest w gotówce za pośrednictwem agencji western union lub travelex. Agencja Campus France Paris przesyła szczegóły pobytu we Francji przed wyjazdem stypendysty na studia.

Czy pieniądze mogą być przelane na konto polskiego banku?

Tak.

Czy stypendium pokrywa koszty kształcenia na uczelni francuskiej, czy otrzymam te pieniądze oddzielnie?

Nie, suma o której mowa jest przekazywana bezpośrednio na konto danej uczelni na podstawie wyceny. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o podjęcie kontaktu z Campus France Paris.

Czy stypendium pokrywa ewentualne koszty zapisu na uczelnie (frais de dossier), czy otrzymam te pieniądze oddzielnie?

Nie, koszty zapisu na uczelnie oraz inne koszty związane ze złożeniem i rozpatrzeniem aplikacji (tzw. frais de dossier) nie są zwracane.

Czy mogę przedłużyć pobyt, który został mi przyznany.

Ambasada w żadnym wypadku nie wyraża zgody na przedłużenie pobytu, jak również nie finansuje go.

Czy mogę przyjechać do Francji z osoba towarzysząca?

Istnieje taka możliwość, ale wszystkie przywileje, które związane są z otrzymaniem stypendium dotyczą tylko i wyłącznie stypendysty.
 

BGF Master 2-gi rok (oraz BGF studia artystyczne)

Czy mogę połączyć stypendium BGF Master 2 ze stypendium Erasmus+ ?


Nie. Można aplikować na dwa programy stypendialne, ale finalnie skorzystać można tylko z jednego. Kumulowanie stypendium BGF ze stypendium Erasmus+ pociąga za sobą anulowanie stypendium BGF.

Czy mogę otrzymać stypendium BGF realizując płatną praktykę połączoną z programem studiów?

Nie.

Jestem na jednolitych studiach magisterskich i w związku z tym nie posiadam dyplomu licencjackiego.

Ambasada spotyka się z takimi sytuacjami. W danym przypadku do wniosku o stypendium należy dołączyć oświadczenie: “Jestem na jednolitych studiach magisterskich i nie posiadam dyplomu licencjackiego – Je réalise un cycle d’études intégré et n’ai pas de diplôme de Licence”.

Jestem na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, które skończę w tym roku akademickim. W związku z tym nie posiadam obecnie dyplomu licencjackiego, ani magisterskiego.

Ambasada spotyka się z takimi sytuacjami. W tym przypadku, do wniosku o stypendium należy dołączyć oświadczenie: “Jestem na jednolitych studiach magisterskich i nie posiadam dyplomu licencjackiego. Dyplom magistra uzyskam .... (prosimy podać datę). Dostarczę go w najbliższym możliwym terminie. – Je réalise un cycle d’études intégré et n’ai pas de diplôme de Licence. Je recevrai mon diplôme de Master à Date ... et vous le transmettrai dès que possible.”

Czy mogę ubiegać się o przyjęcie na różne kierunki i otrzymać stypendium, niezależnie od uczelni, w której zdecyduję się studiować?

Tak/Nie. Niektóre uczelnie są bardzo selekcyjne tak więc zalecamy aplikację na co najmniej dwa kierunki (w wypadku odrzucenia kandydatury). Kierunki na które potencjalny stypendysta aplikuje powinny być pokrewne i pokywać się z projektem zawodowym. W podaniu można podać dwa wybrane kierunki studiów.

Nie jestem już studentem, ale planuję wznowić studia na drugim roku studiów Master. Czy mogę ubiegać się o stypendium?

Tak.

Uczestniczę obecnie w wymianie w ramach programu Erasmus i realizuję studia na uczelni poza Polską. Nadal posiadam status studenta na uczelni polskiej. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o stypendium rządu francuskiego?

Tak.

Studia, które zamierzam podjąć we Francji obejmują również staż. Czy uzyskam stypendium również na okres stażu?

Pragniemy przypomnieć wszystkim studentom, którzy chcą odbyć staż we Francji, że staże powyżej dwóch miesięcy są płatne (ustawa z lipca 2009 r.). Minimalne godzinne wynagrodzenie  we Francji wynosi 3,60 € (w 2016). Więcej infomacji na stronie

Czas trwania stypendium będzie omawiany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Jury zastrzega sobie prawo do określenia czasu trwania stypendium, jeżeli studia obejmują również okres stażu. Stypendium przyznawane jest jedynie na staże, które odbywają się we Francji.

BGF doktorat en cotutelle

Nie rozpocząłem / rozpoczęłam jeszcze studiów doktoranckich w Polsce. Czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium na podwójny doktorat?


Pomimo różnicy w czasie trwania studiów doktoranckich (4 lata w Polsce, 3 lata we Francji), możliwe jest ubieganie się o stypendium na podwójny doktorat na pierwszy rok studiów doktoranckich.

Moje egzaminy wstępne na studia doktoranckie odbędą się po upływie terminu składania podań o stypendia. W związku z tym nie mogę dołączyć do wniosku o stypendium umowy „cotutelle” między uczelniami francuską i polską.

Ambasada spotyka się z tego typu sytuacjami. W tym przypadku do wniosku o stypendium należy dołączyć oświadczenie: “Moje egzaminy wstępne na studia doktoranckie odbędą się (prosimy podać datę). W związku z tym, nie mogę obecnie załączyć umowy cotutelle. Dostarczę ją w najbliższym możliwym terminie – Mes examens d’entrée aux études doctorales auront lieu à (Date). Je ne peux donc pas remettre de convention de thèse en cotutelle pour le moment. Je vous la transmettrai dès que possible.“. Prosimy dołączyć do dossier listy zapewniające opiekę naukową nad doktoratem dwóch promotorów (francuskiego i polskiego).

Jestem na jednolitych studiach magisterskich i w związku z tym nie posiadam dyplomu licencjackiego. Obrona pracy magisterskiej odbędzie się w terminie późniejszym niż składanie dokumentów o stypendium.

Ambasada spotyka się z takimi sytuacjami. W danym przypadku do wniosku o stypendium należy dołączyć oświadczenie: “Jestem na jednolitych studiach magisterskich i nie posiadam dyplomu licencjackiego. Dyplom magisterski otrzymam (data) i niezwłocznie dostarczę go do Ambasady celem skompletowania dossier.”

Proponowane okresy finansowania (październik-luty) nie odpowiadają mi. Czy można je zmienić?

Ambasada zobowiązuje się do sfinansowania trzech pobytów we Francji, od października do lutego. Okresy te mogą ewentualnie ulec zmianie. Ambasada podejmie decyzję w sprawie ewentualnych zmian, ale finansowanie nie może przekroczyć 5 miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto, w umowie „cotutelle” pomiędzy uczelniami francuską i polską należy określić terminy pobytu w każdym z dwóch krajów.

Czy stypendium pokryje koszty podróży promotorów?

Nie. Stypendium nie pokrywa kosztów podróży ani doktorantów, ani wykładowców.

W jakim języku należy wypełnić umowę doktoratu „en cotutelle”?

Umowa powinna być wypełniona co najmniej po francusku i po polsku.

Czy mogę połączyć stypendium BGF Cotutelle ze stypendium Erasmus+?

Nie. Można aplikować na dwa programy stypendialne, ale finalnie skorzystać można tylko z jednego. Kumulowanie stypendium BGF Cotutelle ze stypendium Erasmus+ pociąga za sobą anulowanie stypendium BGF Cotutelle.
 

Uznawanie dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe

Obecnie obowiązująca Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów i stopni + Załącznik, podpisana w Warszawie dn. 28 maja 2008 r. (weszła w życie 26 stycznia 2009 r.) gwarantuje osobom, które po 26 stycznia 2009 r. uzyskały wykształcenie w jednym z państw-stron tej umowy, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa (jest to tzw. uznanie do celów akademickich). Informacji na ten temat zamieszczone są na stronie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz Campus France Polska.


Kontakt

Gdzie szukać informacji na temat programów stypendialnych rządu francuskiego?

Informacji udziela Pan Thibaud Dubrule, który odpowiedzialny jest za programy stypendialne (science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr / tel.: (22) 529 30 95). Informacje udzielane są w języku francuskim lub angielskim.

Campus France Polska

France Alumni Pologne

Przydatne strony