Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązywanej współpracy, włączanie w nią młodych naukowców i doktorantów oraz otwieranie perspektyw na prowadzenie projektów europejskich.

PHC POLONIUM dotyczy wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych. Priorytetowo będą traktowane tematy wymienione w umowie o partnerstwie strategicznym zawartej między Francją a Polską w listopadzie 2013 roku, takie jak:

energetyka (energia jądrowa, pochodząca z kopalin i odnawialna), fizyka jądrowa, zrównoważony rozwój, agronomia, bezpieczeństwo żywnościowe, astronomia, nanotechnologie, biotechnologie, nauki biologiczne i onkologia, medycyna, kataliza, technologie IT.

Każdy przyjęty do programu projekt będzie finansowany przez jeden rok, z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Finansowane będą wzajemne pobyty badaczy francuskich i polskich w laboratorium partnera projektu.

Oto lista projektów, które będą finansowane w roku 2018:

Kandydowanie i procedura selekcyjna

Selekcji dokonują wspólnie obie strony, polska i francuska. Partnerzy muszą złożyć wnioski równolegle, każdy u odpowiedniego dla siebie operatora programu:

Zaproszenie do składania wniosków : 18 Czerwiec 2018 roku.

Przydatne strony