Polityka prywatności

 

Polityka poufności danych osobowych Instytutu Francuskiego w Polsce
 
Niniejsza polityka poufności określa oraz informuje Państwa o tym, w jaki sposób Instytut Francuski w Polsce wykorzystuje informacje, które Państwo nam przekazują, a także zapewnia ich ochronę, również w sytuacji, kiedy korzystają Państwo z naszych usług.
 
Pragniemy zauważyć, że ta polityka poufności może zostać zmieniona lub też uzupełniona w każdej chwili przez Instytut Francuski w Polsce w szczególności w celu dostosowania jej do zmian przepisów ustawodawczych, normatywnych, orzecznictwa lub technologii. W takim przypadku data jej uaktualnienia zostanie wyraźnie wzmiankowana w nagłówku niniejszej polityki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za te zmiany z chwilą ich zamieszczenia. Dlatego też dobrze byłoby, ażeby Użytkownik regularnie zaglądał do zapisów niniejszej polityki poufności i korzystania z cookies celem zapoznawania się z ewentualnymi zmianami.
 
Instytut Francuski w Polsce dba o to, ażeby istotne dane o charakterze osobistym, odpowiednie, nie nazbyt szczegółowe i tylko ściśle konieczne do osiągnięcia uprzednio określonych celów, były zbierane i przetwarzane. Instytut Francuski w Polsce podejmuje wszelkie użyteczne środki po temu, ażeby Państwa dane były prawidłowe, kompletne oraz – w razie konieczności - uaktualniane.
  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych, przyjętym przez Parlament Europejski dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także postanowieniami Ustawy w sprawie informacji i swobód z dnia 6 stycznia 1978, z późniejszymi zmianami, przekazujemy Państwu następującego rodzaju informacje :
 
1. Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Instytut Francuski w Polsce.
Kontakt : dane_osobowe@institutfrancais.pl
 
2. Cel przetwarzania danych
Instytut Francuski w Polsce zobowiązuje się do uzyskania zgody osób zainteresowanych, jeżeli tego będzie się od niego wymagać oraz do udzielania informacji o przetwarzaniu danych. Dokonujemy przetwarzania Państwa Informacji Osobowych w następujących przypadkach:
 

 • jeżeli stają się Państwo subskrybentem jednej z naszych usług;
 • jeżeli korzystają Państwo z naszych usług;
 • jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (strona Instytutu Francuskiego nie gromadzi cookies);
 • jeżeli dostarczają nam Państwo produkty lub usługi;
 • jeżeli biorą Państwo udział w organizowanych przez nas grach konkursowych, wydarzeniach lub operacjach o charakterze  public relations;
 • jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie naszej korespondencji w formie newsletters czy też innego rodzaju informacji handlowych;  
 • jeżeli chcą Państwo odpowiedzieć na jakąś ofertę zatrudnienia;
 • jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami kontakt, by o coś zapytać lub zgłosić reklamację;

 
 
3. Adresaci
Wyłącznie Instytut Francuski w Polsce jest adresatem Państwa Informacji Osobowych. Nie są one, ani w formie pojedynczej informacji, ani w formie informacji scalonej, nigdy przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podwykonawców, z którymi Instytut Francuski w Polsce współpracuje (więcej informacji na ich temat znajdą Państwo w punkcie 7 poniżej). Ani Instytut Francuski w Polsce, ani też żaden z naszych podwykonawców nie dokonują komercjalizacji danych osobowych osób ich odwiedzających, klientów lub użytkowników;
 
4. Czas przechowywania
Informacje Osobowe na Państwa temat są przechowywane przez Instytut Francuski w Polsce jedyne tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celu, który spowodował ich pozyskanie; 
 
5. Uprawnienia z tytułu postanowień Ustawy w sprawie informacji i swobód
Posiadają Państwo następującego rodzaju uprawnienia dotyczące Informacji Osobowych, które mogą Państwo wykonywać, kierując do nas pismo na adres pocztowy, figurujący w punkcie 1, lub też drogą mejlową na następujący adres: dane_osobowe@institutfrancais.pl

 •  prawo wglądu do danych oraz ich przekazywania

Mają Państwo prawo wglądu do Informacji Osobowych na Państwa temat.
Niemniej, z racji obowiązku zachowania bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych o charakterze osobowym, który ciąży na Instytucie Francuskim w Polsce, informujemy, że Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pod warunkiem, że przedstawią Państwo dowód potwierdzający Państwa tożsamość, przedkładając skan ważnego dokumentu tożsamości (w przypadku wniosku złożonego w formie naszego dedykowanego formularza elektronicznego) lub też podpisaną fotokopię ważnego dokumentu tożsamości (w przypadku wniosku zgłaszanego na piśmie).
Instytut Francuski w Polsce informuje Państwa, że mieć będzie prawo do odrzucenia – w danym przypadku – wniosków w sposób oczywisty nieuprawnionych (z powodu ich liczby, powtarzającego się lub systematycznego charakteru);
 

 • prawo korekty danych

Z racji tego uprawnienia ustawodawstwo daje Państwu prawo do wystąpienia o korektę danych, ich uaktualnienie lub też usunięcie (prawo do zapomnienia) danych Państwa dotyczących, które mogą w danym przypadku okazać się niedokładne, błędne, niekompletne lub zdezaktualizowane.
Mogą Państwo również określić ogólne i szczegółowe wytyczne, informując, co ma się stać z danymi o charakterze osobowym po śmierci. W tym przypadku spadkobiercy osoby zmarłej mogą domagać się uwzględnienia faktu zgonu osoby im bliskiej i/lub koniecznego uaktualnienia informacji;
 

 • prawo sprzeciwu

Wykonywanie tego prawa jest możliwe tylko w przypadku, gdy zachodzi jedna z dwóch następujących sytuacji:

 1. Jeżeli wykonanie tego prawa jest uprawnione z racji wystąpienia zgodnych z prawem powodów; lub też
 2. Jeżeli wykonanie tego prawa ma na celu przeszkodzić w tym, ażeby pozyskane dane zostały wykorzystane do celów akwizycji handlowej.

 
 
6. Informacje dotyczące nieletnich
W przypadku nieletnich poniżej 16 roku życia, przed wykorzystaniem danych osobowych takiego dziecka Instytut Francuski w Polsce zobowiązuje się do uzyskania zezwolenia rodzicielskiego lub też zezwolenia opiekuna prawnego.
 
7. Terminy udzielania odpowiedzi
Instytut Francuski w Polsce zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wniosek w sprawie wglądu, korekty lub sprzeciwu, czy też na jakikolwiek innego rodzaju wniosek w sprawie uzupełnienia informacji w rozsądnym terminie, który nie może przekraczać 1 miesiąca, licząc od dnia przyjęcia wniosku.
 
8. Usługodawcy uprawnieni i przekazywanie na teren kraju trzeciego Unii Europejskiej
Instytut Francuski w Polsce informuje, że celem łatwiejszego pozyskiwania i przetwarzania danych, które Państwo nam przekazują, współpracuje z uprawnionymi usługodawcami. Usługodawcy ci znajdują się na terenie Unii Europejskiej lub też hosting i przechowywanie Państwa danych są dokonywane wewnątrz Unii Europejskiej, a infrastruktura usługodawców została zaprojektowana w sposób zapewniający jej ochronę przed jakimkolwiek intruzem.
 
Instytut Francuski w Polsce upewnił się przedtem, że jego usługodawcy wdrożyli u siebie odpowiednie zabezpieczenia i przestrzegają rygorystycznie zasad poufności, wykorzystywania i ochrony danych. W szczególności zaś oprogramowanie używane przez Instytut Francuski w Polsce, i dostarczone przez usługodawców, uwzględnia ochronę danych o charakterze prywatnym od fazy koncepcyjnej i nie umożliwia dłuższego przechowywania danych celowanych, zgodnie z przepisami.
 
9. Skarga do właściwej władzy
Jeżeli Państwo uważają, że Instytut Francuski w Polsce nie przestrzega zobowiązań w zakresie Informacji Osobowych, mogą Państwo złożyć odpowiednią skargę lub wniosek do właściwej władzy.