Partnerstwo strategiczne

Partnerstwo strategiczne pomiędzy Francją i Polską zostało podpisane w listopadzie 2013 roku.


Porozumienie o współpracy naukowej i technologicznej

Partnerstwo strategiczne jest uzupełnione o « porozumienie o współpracy naukowej i technologicznej », zostało zaaktualizowane w maju 2008 roku i podpisane na okres pięciu lat (bez wypowiedzenia jest automatycznie przedłużane na okres pięciu lat). 
Aktualne porozumienie ma charakter ogólny, nie wymienia konkretnej dziedziny naukowej i zastąpiło dokument podpisany w 1966 roku. 
Założeniami współpracy naukowej w ramach partnerstwa strategicznego są: « rozwój wspólnych badań naukowych (§9 “Współpraca w dziedzinie kultury i edukacji”) w dziedzinie środowiska, rolnictwa, nanotechnologii, biotechnologii –medycyny, w tym onkologii- “w szczególności współpraca naukowa w dziedzinie badań na rzecz technologii jądrowych” (§ 2 “Współpraca w dziedzinie energii i ochrony środowiska”) »

Obowiązujące porozumienia o współpracy naukowej

  • od 1957: CNRS & PAN (Polska Akademia Nauk), wszystkie dziedziny naukowe, przedłużone w 2016
  • od 1995: wspólny program wymian naukowych « PHC Polonium », organizowany przez MAEE (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich) we współpracy z MESR (Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań) oraz z MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), wszystkie dziedziny naukowe
  • od 2006: CNRS/IN2P3 & Consortium « COPIN » (fizyka jądrowa i wysokich energii), od tego czasu porozumienie prolongowane jest każdego roku

Porozumienia pomiędzy CEA i Polską:

  • Ramowe porozumienie o współpracy ogólnej z Polską Akademią Nauk (PAN) skupiającą kilkadziesiąt instytutów badawczych (w sumie blisko 2000 naukowców). Porozumienie podpisane zostało w 2009 roku i odnowione w 2014 roku, a część poświęcona Nowym Technologiom Energetycznym (NTE) była przedmiotem osobnego listu intencyjnego pomiędzy CEA-Liten i Instytutem Polskiej Akademii Nauk (PAN), odpowiedzialnym za funkcjonowanie nowego centrum energii odnawialnych (2016).
  • Memorandum porozumienia (MoU) podpisane w 2009 roku pomiędzy 6 polskimi jednostkami badawczymi: NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych), IFJ PAN (Instytut Fizyki Jądrowej), IChTJ (Instytut Chemii i Technologii Jądrowej), IFPiML (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy) oraz CLOR (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej).
  • Ramowe porozumienie o ogólnej współpracy bilateralnej pomiędzy NCBJ (2011 r.), Politechniką Gdańską (2013 r.) i IchTJ (2013 r.).
  • Memorandum porozumienia (MoU) pomiędzy NCBJ, IChTJ oraz CLOR formalizujące wsparcie CEA w tworzeniu polskiego centrum doskonałości w dziedzinie materiałów w ramach europejskiego projektu « Teaming for Excellence » (2015 r.).
  • Porozumienie o współpracy naukowej pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH) (listopad 2014).

Osiągnięcia naukowe

Francja jest trzecim partnerem naukowym Polski co do liczby wspólnie wydawanych publikacji (1 489 wspólnych publikacji francusko-polskich w 2013 roku, w stosunku do 2 265 zrealizowanych z Niemcami oraz 2 158 z USA). Blisko 66% wspólnych publikacji francusko-polskich jest wydawanych przez jednostki badawcze powiązane z CNRS w przeważających dziedzinach: fizyki (91%), nauk o świecie (89%), chemii (84%) i matematyki (74%). Mobilność naukowców CNRS do Polski jest istotna: 814 delegacji rocznie (przeciętny czas trwania delegacji - 7 dni). Do tego należy dodać mobilność naukowców z innych ośrodków i uniwersytetów francuskich oraz także mobilność polskich naukowców do Francji.

Przydatne strony