Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
 
ORGANIZATOR
 
Organizatorem konkursu QUIZ O KULTURZE I JĘZYKU FRANCUSKIM jest Instytut Francuski w Polsce z siedzibą przy ul. Widok 12 w Warszawie.
 
Partnerem konkursu jest Auchan Polska z siedzibą przy ul. Puławskiej 46 w Piasecznie.
 
PRZEDMIOT KONKURSU
 
Uczestnik konkursu udziela odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w quizie (pytania mogą być otwarte lub zamknięte) dostępnym na stronie internetowej: https://www.institutfrancais.pl/pl/konkurs.
 
 
UCZESTNICY
 
W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie gimnazjum oraz liceum
- studenci oraz osoby w wieku 18 lat i powyżej
 
Organizator i Komisja Konkursowa mają prawo wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli odpowiedzi udzielone przez niego w quizie będą zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami lub będą obraźliwe albo wulgarne. Praca zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności.
Zgłoszeń do Konkursu nie mogą dokonywać pracownicy Organizatora, pracownicy Instytutu Francuskiego w Polsce, a także członkowie rodzin osób wskazanych powyżej.
Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz konkursowy zwany quizem o kulturze i języku francuskim. W przypadku wypełnienia kilku formularzy osoba zostanie zdyskwalifikowana.
 
SZCZEGÓŁY
 
Zadanie Odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania konkursowe (zamknięte i otwarte)
Czas trwania konkursu od 12 czerwca 2017 do 2 lipca 2017
Ogłoszenie wyników 7 lipca 2017 na stronie Instytutu Francuskiego
Wręczenie nagrody głównej 9 lipca 2017 podczas Święta Francji
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
NAGRODA GŁÓWNA
Jury złożone z pracowników Instytutu Francuskiego oraz Auchan Polska przyzna jednemu autorowi najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte nagrodę główną, którą jest odpowiednio , w zależności od wieku zdobywcy nagrody głównej:
>> dla ucznia gimnazjum oraz liceum : semestralny kurs języka francuskiego w Instytucie Francuskim w Warszawie, ul. Widok 12, do wykorzystania w roku szkolnym 2017/18 oraz roczny abonament do Mediateki.
albo
>> studenta czy osoby w wieku 18 lat i powyżej: kurs kwartalny w Instytucie Francuskim w Warszawie, ul. Widok 12, do wykorzystania w roku szkolnym 2017/18 oraz abonament do Mediateki.
 
Aby otrzymać nagrodę główną należy odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania konkursowe + pytania otwarte.
 
Nagroda specjalna, gra planszowa „Było sobie życie” zostanie przyznana przez pracowników Wydawnictwa Hippocampus.
 
Dodatkowo 65 pierwszych osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania otrzyma nagrody ufundowane przez partnerów Instytutu Francuskiego.
 
NAGRODY
 
Dla 65 pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania m.in.:
- 10 książek Edith Piaf "Na balu szczęścia"
- 5 książek "Listy do Yves'a"
- 10 komiksów „Było sobie życie” I tom - Serce
- 30 pierwszych tomów cyklu Inny Świat Maxime'a Chattama
- 10 kompletów czterech magazynów Français Présent.
 
 • Nagrody będą przyznane w kolejności losowej. Będzie można je odebrać w Instytucie Francuskim przy ul. Widok 12 w Warszawie.
 
 • Nagroda główna, którą jest semestralny lub trymestralny kurs języka francuskiego w Instytucie Francuskim w Warszawie oraz abonament do Mediateki zostanie wręczona 9 lipca 2017 na scenie podczas Święta Francji.
 • Nagroda główna i nagrody wymienione powyżej nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
 • Ogłoszenie wyników i listy zwycięzców w Konkursie nastąpi w dniu 7 lipca do godziny 15.00 na stronie internetowej https://www.institutfrancais.pl/pl/konkurs.
 • Zwycięzcy zostaną również poinformowani o tym fakcie w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu konkursowym / ewentualnie telefonicznie
 • Wydanie nagród w konkursie nastąpi w terminie od 11 lipca 2017 do 31 lipca roku na recepcji w Instytucie Francuskim w Warszawie, ul. Widok 12.
 • Nagroda nieodebrana w terminie z przyczyn zależnych od Zwycięzcy ulega przepadkowi.
 • Kurs semestralny lub trymestralny oraz abonament jest imienny i prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem
  na kopercie „Quiz  – reklamacja”.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 
ZASADY WYKORZYSTANIA PRAC KONKURSOWYCH
 
Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą̨ go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
 - udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;
 Dokonując zgłoszenia w Konkursie Uczestnik wyraża na to zgodę
- utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą̨ wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń́ elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
- zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej, a także w innych mediach na terenie Polski.
 • Po zakończeniu Konkursu dane osobowe uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora na zasadach określonych w w/w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko, miejscowość) oraz zdjęć z wręczenia nagród w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszego Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Francuski w Polsce z siedzibą przy ul. Widok 12, 00-023 Warszawa. Administrator danych osobowych przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe w celu realizacji Konkursu zgodnie z jego Regulaminem. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/konkurs
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad przeprowadzenia Konkursu na materiałach reklamowych-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 • Adres kontaktowy: concours@institutfrancais.pl będzie aktywny od dnia 12 czerwca do 2 lipca 2017. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 

Przydatne strony