Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
 
ORGANIZATOR
 
Organizatorem konkursu QUIZ O KULTURZE I JĘZYKU FRANCUSKIM jest Instytut Francuski w Polsce z siedzibą przy ul. Widok 12 w Warszawie.
 
Partnerem konkursu jest Auchan Polska z siedzibą przy ul. Puławskiej 46 w Piasecznie oraz Promod Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnej 24 w Warszawie.
 
PRZEDMIOT KONKURSU
 
Uczestnik konkursu udziela odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w quizie (otwarte lub zamknięte) dostępnym na stronie internetowej: http://www.institutfrancais.pl/pl/konkurs.
 
 
UCZESTNICY
 
W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie gimnazjum oraz liceum,
- studenci oraz osoby w wieku 18 lat i powyżej
 
Organizator i Komisja Konkursowa mają prawo wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli odpowiedzi udzielone przez niego w quizie będą zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami lub będą obraźliwe albo wulgarne. Praca zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności.
Zgłoszeń do Konkursu nie mogą dokonywać pracownicy Organizatora, pracownicy Instytutu Francuskiego w Polsce, a także członkowie rodzin osób wskazanych powyżej.
Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz konkursowy zwany Quizem o kulturze i języku francuskim. W przypadku wypełnienia kilku formularzy osoba zostanie zdyskwalifikowana.
 
SZCZEGÓŁY
 
Zadanie Odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania konkursowe
(zamknięte i otwarte)
Czas trwania konkursu od 18 czerwca 2018 do 4 lipca 2018
Ogłoszenie wyników 6 lipca 2018 na stronie Instytutu Francuskiego
Wręczenie nagrody głównej 8 lipca 2018 podczas Święta Francji w Instytucie Francuskim *
*Święto Francji, organizowane 8 lipca 2018 roku przez Francusko-Poslką Izbę Gospodarczą zostało odwołane 
Nagroda główna zostanie wręczona w Instytucie Francuskim w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
NAGRODA GŁÓWNA
Jury złożone z pracowników Instytutu Francuskiego oraz Auchan Polska przyzna jednemu autorowi najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte nagrodę główną, którą jest odpowiednio, w zależności od wieku zdobywcy nagrody głównej:
>> dla ucznia gimnazjum lub liceum: semestralny kurs języka francuskiego w Instytucie Francuskim w Warszawie, ul. Widok 12, do wykorzystania w roku szkolnym 2018/19 oraz roczny abonament do Mediateki
o łącznej wartości 1490 złotych ( słownie tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych ) brutto.
 
albo
>> studenta lub osoby w wieku 18 lat i powyżej: kurs kwartalny w Instytucie Francuskim w Warszawie, ul. Widok 12, do wykorzystania w roku szkolnym 2018/19 oraz abonament do Mediateki
o łącznej wartości 995 złotych ( słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych ) brutto
 
Aby otrzymać nagrodę główną, należy odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania konkursowe + pytania otwarte.
 
Nagroda wyróżnienie, zestaw „Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4”
 
Dodatkowo 94 pierwszych osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania, otrzyma nagrody ufundowane przez partnerów Instytutu Francuskiego.
 
NAGRODY
 
Nagrody dla 94 pierwszych osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi:

5 kart upominkowych Promod o wartości 50 zł każda
30 książek wydawnictwa Sonia Draga:
15 książek "Przymierze trojga" o wartości 34,90 złotych ( słownie trzydzieści cztery złote 90/100) brutto każda,
5 książek "Aniołowie umierają od naszych ran" o wartości 36,00 złotych ( słownie trzydzieści sześć złotych) brutto każda,
5 książek "Żółte oczy krokodyla" o wartości 34,90 złotych ( słownie trzydzieści cztery złote 90/100) brutto każda,
5 książek "Zawód ojca​" o wartości 37,00 złotych ( słownie trzydzieści siedem złotych) brutto każda
10 kompletów magazynów „Français Présent” o wartości 32,70 złotych ( słownie trzydzieści dwa złote 70/100 ) brutto każdy,
10 magazynów „Paryż”, wydanie specjalne o wartości 19,90 złotych (słownie dziewiętnaście złotych 90/100) brutto każdy,
3 książki „Francuski w tłumaczeniach. Sytuacje” o wartości 39,90 złotych ( słownie trzydzieści dziewięć złotych 90/100) brutto każdy,
6 zestawów fiszek do nauki języka francuskiego:
- Starter francuski  o wartości29,99 złotych ( słownie dwadzieścia dziewięć złotych 99/100 ) brutto każda
- Poznaj Francję o wartości 9,99 złotych ( słownie dziewięć złotych 99/100 ) brutto każda
- Konwersacje francuskie o wartości 34,99 złotych ( słownie trzydzieści cztery złote 99/100 ) brutto każda
- Klejki francuskie o wartości 14,99 złotych ( słownie czternaście złotych 99/100 ) brutto każda
10 książek „Edith Piaf. Na balu szczęścia” o wartości 39,90 złotych ( słownie trzydzieści dziewięć złotych 90/100 ) brutto każda,
10 książek „Listy do Yves’a” o wartości 33,90 złotych ( słownie trzydzieści trzy złote 90/100 ) brutto każda
10 płyt „Patricia Kaas” o wartości 19,90 złotych ( słownie dziewiętnaście złotych 90/100 ) brutto każda
Nagroda wyróżnienie, zestaw „Francuski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4” o wartości 155,60 złotych ( słownie sto pięćdziesiąt pięć złotych 60/100 ) brutto
 
 • Nagrody będą przyznane w kolejności losowej. Będzie można je odebrać w Instytucie Francuskim przy ul. Widok 12 w Warszawie.
 
 • Nagroda główna, którą jest semestralny lub trymestralny kurs języka francuskiego w Instytucie Francuskim w Warszawie oraz abonament do Mediateki.
 • Nagroda główna i nagrody wymienione powyżej nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca oraz daty wręczenia nagrody.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
 • Ogłoszenie wyników i listy zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 6 lipca do godziny 16.00 na stronie internetowej http://www.institutfrancais.pl/pl/konkurs.
 • Zwycięzcy zostaną również poinformowani o tym fakcie w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu konkursowym / ewentualnie telefonicznie
 • Wydanie nagród w konkursie nastąpi w terminie od 11 lipca do 31 lipca 2018 roku na recepcji w Instytucie Francuskim w Warszawie, ul. Widok 12.
 • Nagroda nieodebrana w terminie z przyczyn zależnych od zwycięzcy ulega przepadkowi.
 • Kurs semestralny lub trymestralny oraz abonament jest imienny i prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem
  na kopercie „Quiz  – reklamacja”.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 
ZASADY WYKORZYSTANIA PRAC KONKURSOWYCH
 
Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa i uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą̨ go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
 - udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;
 Dokonując zgłoszenia w Konkursie Uczestnik wyraża na to zgodę
- utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą̨ wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń́ elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
- zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego konkursu jest Instytut Francuski w Polsce, ul. Widok 12, 00-023 Warszawa
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)      przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
2)      rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2  UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
3)      prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
 • Dostęp do danych osobowych będą mieć: pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs:
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: dane_osobowe@institutfrancais.pl
2)         do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
3)         do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres e – mail, ewentualnie numer telefonu (w ramach przekazania informacji o nagrodzie)
Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji;
 
Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w ust. 2 powyżej.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail dane_osobowe@institutfrancais.pl
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/konkurs
 • Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad przeprowadzenia Konkursu na materiałach reklamowych-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 • Adres kontaktowy concours@institutfrancais.pl w sprawie pytań do quizu będzie aktywny od dnia 18 czerwca do 4 lipca 2018.
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 
 
 

Przydatne strony