W związku z obecną sytuacją epidemiczną, na terenie Instytutu Francuskiego podobnie jak w innych placówkach, obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących w Instytucie ograniczeń (lista poniżej) oraz o zachowanie ostrożności w kontaktach z innymi osobami.

 

 1. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących w szczególności na infekcję dróg oddechowych. W zajęciach nie mogą brać udziału słuchacze zamieszkujący z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  
 2. Słuchacze z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, które ujawniły się w trakcie przebywania na terenie Instytutu, będą bezwarunkowo odsyłani do domu. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji. Dzieci w wieku do lat 13 będą oczekiwały na przyjazd rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym miejscu. Słuchacze, którzy ukończyli 13 lat będą mogli samodzielnie opuścić budynek, chyba, że rodzic/opiekun prawny postanowi inaczej.
 3. Po wejściu do budynku Instytutu należy poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Wymóg ten dotyczy wszystkich słuchaczy oraz rodziców dzieci do lat 9 odprowadzających dziecko na zajęcia. Dzieci w wieku powyżej 10 roku życia udają się na zajęcia bez osoby towarzyszącej.     
 4. Po wejściu do budynku Instytutu oraz każdorazowo przed wejściem do sali lekcyjnej należy zdezynfekować ręce żelem dezynfekującym. Pojemniki z żelem odkażającym dostępne są przy drzwiach wejściowych oraz na każdym piętrze. W salach lekcyjnych zapewniamy dodatkowo dostęp do innych środków służących do dezynfekcji.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Instytutu zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej. Z wymogu tego zwolnione są dzieci do 9 roku życia przebywające w salach lekcyjnych. Pozostali słuchacze mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych również w trakcie zajęć. Maseczkę ochronną należy zakupić we własnym zakresie.
 6. Na terenie Instytutu obowiązuje zasada dystansowania społecznego, w tym pojedynczego korzystania z windy. Dla zagwarantowania słuchaczom i lektorom bezpiecznej odległości w salach lekcyjnych liczba uczestników kursów została znacznie ograniczona; w zależności od powierzchni sal grupy liczą obecnie od 4 do 9 osób.
 7. Na zajęciach słuchacze mogą korzystać wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
 8. Przebywanie na terenie Instytutu osób trzecich zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Dziecko w wieku do lat 9 na zajęcia może przyprowadzić jeden rodzic/opiekun prawny. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka nie mogą wtedy towarzyszyć inne osoby.
  Czas przebywania na terenie Instytutu rodzic/opiekun prawny powinien ograniczyć do koniecznego minimum.  
 9. Mediateka Instytutu działa w ograniczonym zakresie biblio-service
 10. Słuchacz (lub rodzic/opiekun prawny dziecka), u którego zostało stwierdzone podejrzenie zakażenia SARS CoV-2 lub zachorowanie na COVID-19 jest bezwarunkowo zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Instytutu za pośrednictwem poczty elektronicznej (kursy.warszawa@institutfrancais.pl). Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, w której osoba mieszkająca na stałe z słuchaczem została skierowana na kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.  

Zajęcia w Instytucie Francuskim prowadzone są z założenia w trybie stacjonarnym. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauki zdalnej, w tym do rozłożenia zajęć online dłuższych niż 90 minut na dwa spotkania.